Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Wie zijn wij?

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) is een tweetalige stichting van openbaar nut die is opgericht in 1964 door de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR), die zelf bestaat uit het Centre d’Action Laïque  (CAL) en deMens.nu / Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV).

De SMBG is actief in het kader van de waarden van vrijzinnigheid en haar statuten leggen enerzijds de nadruk op de weigering van dogmatisme en het belang ervan de andere te erkennen in zijn anders zijn, en anderzijds de vooruitgang van de mens in ruime zin. 

 

Haar maatschappelijk doel: « De stichting heeft tot doel de studie en de toepassing van alle middelen geschikt om morele bijstand, noch van dogmatisch noch van godsdienstig karakter, in een geest van volledige verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden, te brengen aan personen die, opgesloten, geïnterneerd, verdacht of beticht zijn of waren of die onder de bevoegdheid van de rechtsmacht voor kinderen of adolescenten vallen of vielen, alsook aan de familles van deze personen.

Haar doel, in de eerste plaats belangeloos en filantropisch, is de sociale vooruitgang te bevorderen, de reclassering te vergemakkelijken van degenen die van haar bijstand genoten hebben en bij te dragen te hun vervolmaking. ”

 

De SMBG heeft om haar maatschappelijk doel te realiseren drie diensten ontwikkeld die elk op hun manier eraan zullen bijdragen dit doel te realiseren.

    •     Allereerst is er het luik morele bijstand, die wordt verzorgd binnen de penitentiaire inrichtingen door bezoldigde morele consulenten en vrijwilligers als vertegenwoordigers van de vrijzinnigheid in de gevangenis.
Zij werken op twee interventie-niveaus:
           -individuele morele bijstand (luisterend oor en bijstand)
           - collectieve morele bijstand (organisatie en coördinatie van collectieve activiteiten)  

    •     Sinds de jaren 1990 beschikt de SMBG eveneens over een psycho sociale dienst  die actief is in de Brusselse gevangenissen en in het Brussels Gewest voor de ex-gedetineerden die in de hoofdstad wonen. De maatschappelijke assistenten begeleiden de gedetineerden en hun verwanten gedurende en na hun detentie inzake alles wat administratieve stappen en hun reïntegratieproject betreft.  

    •     De dienst animatie en vorming werd in de jaren 1980 opgericht om de gedetineerden de mogelijkheid te bieden om gedurende hun detentie aan diverse socio-culturele activiteiten deel te nemen .

 De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen wordt geleid door een Raad van Bestuur en een Bureau.

 

 De Raad van Bestuur:

 De Raad van bestuur bestaat uit tien leden, waarvan er drie door de CAL zijn gedelegeerd en drie leden door de UVV, twee in elke taalrol zijn verkozen door het College van vrijwillige morele consulenten. Een vertegenwoordiger van de CAL, alsook de coördinatoren worden uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en hebben een adviserende stem. Volgens de statuten moet de raad minstens viermaal per jaar samenkomen. 

 

De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

De Raad van Bestuur moet het maatschappelijke doel van de SMBG naleven en een strategisch plan opstellen. Zij mag daartoe alle noodzakelijke handelingen stellen. Zij is het beslissingsorgaan en stelt de richtsnoeren van het dagelijkse werk van de diensten van de SMBG vast. 

Om de drie jaar vinden verkiezingen plaats met het oog op de vernieuwing van de Raad van Bestuur, wat het voorzitterschap betreft wordt gealterneerd tussen het CAL en de UVV.

 

 Samenstelling van de RvB dd. 11-06-2018 

- Serge Vandervorst (voorzitter): bestuurder aangewezen door het Centre d'action laïque (CAL)

- Freddy Mortier (vice- voorzitter):aangewezen door  de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV)

- Anne-France Ketelaer (secretaris): bestuurder aangewezen door de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV)

- Valérie Lemaigre (penningmeester): bestuurder aangewezen door het Centre d'action laïque(CAL)

-  : bestuurder aangewezen door de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV)

- Henri Bartholomeeusen: bestuurder  aangewezen door het Centre d'action laïque (CAL)

- Henri Caers : bestuurder aangewezen door het Franstalige College van vrijwillige morele consulenten    

- Albert Vanderlinden (Franstalige regio coördinator): bestuurder aangewezen door het Franstalige College van vrijwillige morele consulenten

- Bob Gebruers  (Nederlandstalige regio coördinator ad-interim): bestuurder aangewezen door het Nederlandstalige College van vrijwillige morele consulenten.          

- An Van Dijck: bestuurder aangewezen door het Nederlandstalige College van vrijwillige morele consulenten

 

Het Bureau

De voorzitter, de vice-voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen door de Raad van Bestuur vormen samen het Bureau dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse werking van de SMBG en de voorbereiding van de dossiers voor de Raad van Bestuur en de uitvoering van de beslissingen van deze laatste.

 

 De directeur, een vertegenwoordiger van het CAL en de regionale coördinatoren worden uitgenodigd op de vergaderingen van het Bureau en hebben een adviserende stem.

 Het Bureau komt ten minste zeven maal per jaar bijeen.

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact