Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Individuele morele bijstand

De moreel consulenten bieden zowel individuele morele bijstand als collectieve morele bijstand.

 

De individuele morele bijstand bestaat al vanaf de beginjaren van de SMBG en werd aanvankelijk enkel door vrijwilligers verzorgd. Vanaf 2007 kwamen daar de bezoldigde Moreel Consulenten bij. De begrippen morele bijstand of moreel consulent zijn relatief vage omschrijvingen die niet onmiddellijk verklaren wat de rol en functie nu eigenlijk inhouden. De bezoldigde en vrijwillige morele consulenten werken binnen een duidelijk omschreven kader met duidelijke taken binnen de geest van de vrijzinnige waarden (humanisme, vrij onderzoek, vrijheid van gedachte en meningsuiting, tolerantie, solidariteit, democratie, etc), daar zij de vertegenwoordigers van de vrijzinnigheid in het gevangeniswezen zijn. Hun benadering is dus vrij van elk dogma of religieuze referentie.De moreel consulenten handelen altijd op verzoek van de gedetineerde en in zijn belang. Zij zijn onderworpen aan het beroepsgeheim en moeten eveneens een deontologische code respecteren. De moreel consulenten moeten in het kader van hun activiteiten de wet en het huishoudelijk reglement van de strafinrichtingen of inrichtingen tot bescherming van de maatschappij naleven. Het is eveneens van belang te benadrukken dat zij niet in een hiërarchische verhouding staan tegenover de penitentiaire administratie en geen verslagleggingsplicht hebben. Het is hun doelstelling om de autonomie, het burgerschap, de kritische geest, de opwaardering en de lotsverbetering van de gedetineerden te ontwikkelen.

 

Het actieprogramma van de morele consulenten bestaat uit drie kernelementen:

 

 1. Luisterend oor:

De moreel consulenten ontmoeten gedetineerden met vragen of problemen van persoonlijke, familiale of sociale aard.Zij luisteren zonder vooroordelen en helpen de gedetineerden om in alle vertrouwelijkheid hun emoties te verwoorden. Daarbij worden de gedetineerden uitgenodigd om na te denken over de oorzaken en mogelijke oplossingen, in het volste respect voor hun overtuigingen en geloof.

 

 2. Steun:

De moreel consulenten bieden gepersonaliseerde morele begeleiding bij alle vragen of problemen waarmee gedetineerden worden geconfronteerd.Zij zijn aanwezig en staan ter beschikking gedurende de gehele periode van de detentie en in alle omstandigheden (cachot, strikt celregime, bijzondere maatregelen, enz.)

 

 3. Oriëntatie:

De morele consulenten vormen een aanvulling op de andere diensten en interne en externe tussenkomende partijen van de strafinrichtingen en inrichtingen tot bescherming van de maatschappij.
Zij informeren de gedetineerden over de bestaande diensten en ondersteuning
en maken specifieke verzoeken over aan de gespecialiseerde diensten.
Zij kunnen de gedetineerden bezoeken op verzoek de familie van de gedetineerde, de penitentiaire beambten, de directie van de instelling, de interne en externe diensten.
De morele consulenten werken in een team met een netwerk van morele consulenten in andere instellingen en zorgen voor opvolging wanneer de gedetineerde wordt overgeplaatst.
Het team moreel consulenten bestaat momenteel uit een twintigtal personen die verspreid over alle strafinrichtingen in het land actief zijn.
Elke penitentiaire inrichting of inrichting tot bescherming van de maatschappij beschikt over een bezoldigd moreel consulent.

 

Aanwerving:

 De morele consulenten worden gerekruteerd door de SMBG. Eens zij door de SMBG zijn goedgekeurd, worden de kandidaturen voorgelegd aan het Ministerie van Justitie dat in laatste instantie, na een veiligheidsonderzoek, zal beslissen om al dan niet een vergunning tot toegang in de penitentiaire inrichtingen te verlenen.  De procedure is dezelfde voor de bezoldigde en vrijwillige morele consulenten. De bezoldigde morele consulenten worden bij Ministerieel Besluit benoemd, terwijl de vrijwillige morele consulenten hun taak mogen uitoefenen gedurende een hernieuwbare periode van twee jaar.

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact